Wróć do strony głównej sklepu

Sklep internetowy ATI

Regulamin zakupów w firmie ATI i sklepie internetowym ATI

 1. Sprzedaż hurtowa detaliczna oraz sklep internetowy, działający pod adresem www.ati108.pl jest prowadzona przez firmę Ati, 97-500 Radomsko ul. Bema 6, NIP 7981277726.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ati108.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Cena wszystkich widocznych na stronach www.ati108.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich (PLN ).
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.ati108.pl jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.ati108.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen hurtowych wszystkich sprzedawanych towarów
 7. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane przez firmę Ati i również sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej www.ati108.pl, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.ati108.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w firmie Ati można dokonywać:
  - poprzez stronę internetową sklepu www.ati108.pl .
  - mailowo pisząc na adres ati@ati108.pl
  - telefonicznie - dzwoniąc pod numer stacjonarny 227014142 lub komórkowy 502091776 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Ati, 97-500 Radomsko ul. Bema 6a, może to także zrobić drogą mailową na adres ati@ati108.pl. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie uszkodzony i nie może nosić śladów użytkowania i zapakowany w oryginalne opakowanie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić wewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, firma Ati zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma Ati zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatności dokonujemy na konto bankowe Sprzedającego przelewając pieniądze bezpośrednio na konto bankowe firmy Ati. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta firmy Ati.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za granicą - w krajach, które obsługuje Poczta Polska
 2. Czas wysyłki towarów zakupionych w firmie Ati wynosi 48 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w deklarowanym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika Ati. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 24 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską OPEK i Pocztą Polską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskie Opek lub dostarczenia przesyłki na pocztę Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez informacje zawarte w zakładce Pomoc/Śledz swoją przesyłkę.
 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmy Ati zostanie wymieniony na inny za zgodą i aprobatą Kupującego, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego, lub zostaną zwrócone pieniądze.
 7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i wagi. Cennik jest widoczny w zakładce Pomoc/Koszt dostawy.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w firmie Ati nie są objęte gwarancją a uszkodzenia fizyczne podlegają reklamacji.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  a. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
  b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna to Kodeks Cywilny).
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym mailowo na adres ati@ati108.pl
 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać mailowo na adres ati@ati108.pl
 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór.
 5. Firma Ati odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 6. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji jest właściciel Ati.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego www.ati108.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.ati108.pl nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Firma Ati informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 4. Firma Ati szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności znajdują się w zakładce Pomoc/Przed zakupem/ CZY MOJE DANE SĄ BEZPIECZNE i wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 5. Firma Ati informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę Ati dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
 7. Do złożenia zamówienia w firmie Ati konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowymwww.ati108.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Ati, 97-500 Radomsko ul. Bema 6a.